INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.ZAIDIMU-PARDUOTUVE.LT

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO IR REGISTRACIJOS TAISYKLĖS

2020 m. vasario 1 d. redakcija

 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Pirkėjas tęsdamas pirkimą ir pažymėjęs varnele savo sutikimą „Susipažinau ir sutinku su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis“, patvirtina, kad perskaitė, sutinka ir susipažino su šiomis prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis (toliau Taisyklės), kuriomis nustatomos Pirkėjo ir UAB „Žaidimų parduotuvė“, įmonės kodas 305669037, Erfurto g. 5-30, LT-04220 Vilnius (toliau Pardavėjo) teisės ir pareigos, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už įsigytas prekes sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.zaidimu-parduotuve.lt sąlygas.

1.2. Elektroninėje parduotuvėje www.zaidimu-parduotuve.lt prekyba vykdoma nuotoliu būdu, sudarant nuotolinę sutartį, naudojant ryšio priemones.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4. Nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas, kuria laikoma, kad sutartis sudaryta yra Pirkėjo suformuoto Prekės užsakymo patvirtinimas, Pirkėjo apmokėjimas, Pardavėjo užsakymo patvirtinimas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ir tokia sutartis galioja iki visiško tarpusavio pareigų įvykdymo.

 

2. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

 

2.1 Pirkėjas turi tokias teises:

2.1.1. Pirkti prekes, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.

 

2.1.2. Atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties per 14 dienų nuo Prekės gavimo, jei prekė nenaudota, nesugadinta, nepažeista jos prekinė išvaizda (apsauginės plėvelės privalo būti nepažeistos), yra originaliojo nepažeistoje pakuotėje, yra visos komplektacijos su gamintojo dokumentacija, pateikiamas įsigijimo dokumentas ir prekė nėra gaminta pagal Pirkėjo asmeninį nurodymą.

2.1.2.1. Kokybiška prekė gali būti grąžinta per 14 dienų nuo jos gavimo dienos, pateikiant elektroniniu paštu info@zaidimu-parduotuve.lt prašymą, nurodant grąžinamą prekę bei jos sąskaitos numerį. Prekės pristatymo išlaidas Pardavėjui adresu Erfurto g. 5-30, LT-04220 Vilnius apmoka Pirkėjas. Patvirtinus, kad Prekė atitinka 2.1.2. punkte nurodytas sąlygas, piniginės lėšos Pirkėjui grąžinamos per 14 dienų nuo Pardavėjui grąžintos prekės gavimo dienos ir Pardavėjo patvirtinimo į Pirkėjo banko sąskaitą iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Prekę.

2.1.2.2. Jei nėra bent vienos iš 2.1.2. punkte nurodytos sąlygos, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą Prekę.

 

2.1.3. Nekokybišką prekę Pirkėjas turi teisę grąžinti per nurodytą garantinį terminą, kuris nurodomas Prekės dokumentuose, jei:

2.1.3.1. Garantinis laikotarpis nėra pasibaigęs, kurios laikotarpis pateikiamas dokumentuose su Preke;

2.1.3.2. Prekė, pakuotė vizualiai mechaniškai nėra pažeista ar sulieta skysčiu;

2.1.3.3. Prekė buvo naudota pagal gamintojo instrukcija;

2.1.3.4. Prekė nebuvo taisyta arba modifikuota ne pardavėjo ar gamintojo autorizuoto serviso centro atstovo;

2.1.3.5. Prekės garantinis antspaudas, serijos arba IMEI numeris nėra sugadinti;

2.1.3.6. Prekė yra švari arba joje nėra korozijos pėdsakų;

2.1.3.7. Pateikiamas įsigijimo dokumentas;

2.1.3.8. Prekė nebuvo pažeista transportuojant;

2.1.3.9. Patvirtinamas gėdimas dėl Prekės kokybės.

2.1.4. Pardavėjui per 45 dienas nuo Prekių grąžinimo, patvirtinus, kad gėdimas buvo įvykęs dėl netinkamos kokybės, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti Prekę į kitą tinkamos kokybės prekę arba grąžinti Pirkėjui pinigines lėšas per 14 dienų nuo patvirtinimo.

 

2.2. Pirkėjas turi tokias pareigas:

2.2.1. Niekam neleisto naudotis jo prisijungimo duomenimis;

2.2.2. Sumokėti Prekės kainą;

2.2.3. Priimti Prekę;

2.2.4. Pateikti tik teisingus duomenis pirkimo formoje;

2.2.5. Laikytis šių Taisyklių ir LR teisės aktuose nustatytų reikalavimų

2.2.6. Pranešti Pardavėjui, jei pasikeitė Pirkėjo duomenys;

2.2.7. Teikti tik teisingus duomenis.

 

3. PARDAVĖJO TEISĖS

 

3.1. Pardavėjas turi tokias teises:

3.1.1. Užtikrinti, kad Pirkėjui būtų pateikta tokia Preke, kurią jis užsakė;

3.1.2. Nepranešus nutraukti elektroninės parduotuvės www.zaidimu-parduotuve.lt veiklą, tačiau įvykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus iki veiklos nutraukimo momento;

3.1.3. Apriboti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.zaidimu-parduotuve.lt teikiamomis paslaugomis, jei Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų;

3.1.4. Nepateikti Pirkėjui Prekės, jei jis nesumoka už ją per sąskaitoje numatytą terminą;

3.1.5. Keisti vienašališkai šias Taisykles, jas skelbiant elektroninėje parduotuvėje adresu www.zaidimu-parduotuve.lt.

3.2. Pardavėjas turi šiuos įsipareigojimus:

3.2.1. Siekti, kad Pirkėjas galėtų tinkamai naudotis elektronine parduotuve www.zaidimu-parduotuve.lt;

3.2.2. Laikytis šių Taisyklių;

3.2.3. Pateikti Pirkėjui kokybišką Prekę, Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjui apmokėjus už Prekes, laikantis Pristatymo sąlygų.

 

4. PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA.

 

4.1. Prekių kaina pateikiame suformuotame užsakyme eurais su PVM. Pardavėjas Prekės kainą gali keisti vienašališkai, tačiau keitimas negalioja jau suformuotam užsakymui.

4.2. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu.

4.3 Atsiskaitymas už Prekę vykdomas banko kortele, banko pavedimu arba internetinės bankininkystės sistema.

4.2. Pirkėjas patvirtinęs užsakymą, naudojantis elektronine bankininkyste privalo patvirtinti mokėjimą per 24 valandas, t.y. prieš išsiunčiant Prekę Pirkėjui, Pardavėjas turi patvirtinti mokėjimo pavedimą už suformuotą užsakymą. Pirkėjui neatlikus mokėjimui, o Pardavėjui jo nepatvirtinus, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė įsigyti Prekę ir sutartis laikoma nesudaryta.

 

5. PREKIŲ PRISTATYMAS.

 

5.1. Pirkėjas užsakyme įsipareigoja nurodyti tikslų Prekės gavimo adresą ir būdą.

5.2. Pardavėjas patvirtinęs mokėjimą nurodytą 4.2. punkte per 3 darbo dienas pateikia kurjeriui užsakytą Prekę. Prekės pristatymo terminas nurodomas suformuojant Prekės užsakymą. Pateikus Prekę kurjeriui, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją elektroniniu pašto adresu.

5.3. Priimant Prekes Pirkėjas turi pateikti asmens tapatybės dokumentą. Jei Prekė priimama Pirkėjo nurodytu adresu, tai Pirkėjas neturi reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.4. Nurodytas Prekės pristatymo terminas gali vėluoti, tokiu atveju Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir suderina naują pristatymo terminą, tokiu atveju Pardavėjas vienašališkai pratęsia 5.5. punkte nurodytą pristatymo terminą.

5.5. Nepristačius Prekės per 14 darbo dienų dėl Pardavėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigines lėšas gautas iš Pirkėjo už nepristatytą Prekę. Šiame punkte numatytas terminas pratęsiamas vadovaujantis 5.4. punktu.

5.6. Pirkėjui nepriėmus užsakytos Prekes ir grąžinus Pardavėjui, Pardavėjas grąžina Pirkėjo pinigines lėšas už nepriimtą Prekę, atskaičius pristatymo išlaidas bei banko mokesčius.

5.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad formuojant užsakymą Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti pristatytos Prekės dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

 

6. ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Pirkėjas atsako:

6.1.1. Už teisingos informacijos pateikimą registracijos ir suformuojant užsakymą metu;

6.1.2. Už trečiųjų asmenų veiksmus, kuriems Pirkėjas perdavė savo prisijungimo duomenis prie elektroninės parduotuvės www.zaidimu-parduotuve.lt.

6.2. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

6.3. Pardavėjas atsako tik už tiesioginę žalą, padaryta savo neteisėtais veiksmais, Pirkėjui, tačiau nėra atsakingas už negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos galimybės.

6.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

6.5. Pardavėjas neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą, jei toks neįvykdymas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, tokiu atveju apie aplinkybes Pardavėjas praneša Pirkėjui ir suderina naują įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei toks įmanomas.

6.6. Grąžinus kokybišką arba nekokybišką Prekę Pardavėjui, Pardavėjas neatsako už Prekės įrenginyje Pirkėjo informacijos išsaugojimą.

 

7. TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

 

7.1. Pardavėjas turi teisę taikyti akcijas bei lojalumo sistemas, kurių metu būtų suteikiami virtualūs pinigai, kuriais Pirkėjas galėtų atsiskaityti už Prekes. Virtualių pinigų vertė – vienas vienetas lygus vienam Eurui, atsiskaitant tik elektroninėje parduotuvėje www.zaidimu-parduotuve.lt.

7.2. Neįspėjant Pardavėjas turi teisę atšaukti ar nutraukti akcijas.

 

8. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

 

8.1. Visi pranešimai Pirkėjui yra siunčiami elektroninio pašto adresu, kurį Pirkėjas nurodo registracijos formoje arba užsakyme.

8.2. Visi pranešimai, skundai ir prašymai Pardavėjui yra siunčiami elektroninio pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt.

 

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 

9.1. Vykdydamas šias Taisyklės, Pardavėjas tvarko tik tokius Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikia, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje. Detalesnė informacija pateikiama Duomenų privatumas ir apsauga.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.1. Šios taisyklės sudarytos lietuvių kalba, vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Skundus ar prašymas dėl elektroninėje parduotuvėje www.zaidimu-parduotuve.lt įsigytos Prekės teikiamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.paštas tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt