DUOMENŲ PRIVATUMAS IR APSAUGA

2021 m. vasario 1 d. redakcija

 

Šis dokumentas (toliau – Duomenų privatumas ir apsauga) nustato pagrindinius UAB „Žaidimų parduotuvė“, įmonės kodas 305669037, Erfurto g. 5-30, LT-04220 Vilnius (toliau – Bendrovė) atliekamo Jūsų (Kliento) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas).

 

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Kliento Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.

 

Informuojame, kad sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį gali asmenys nuo 18 metų amžiaus. Asmenys, jaunesni nei 18 metų, privalo gauti tėvų/globėjų sutikimą teikiant asmens duomenys.

Siekiant, kad jūs suprastumėte kokius Jūsų duomenis Bendrovė renka, kaip naudoja, yra parengta šis Duomenų privatumo ir apsaugos dokumentas.

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

 

KAS VALDO JŪSŲ DUOMENIS?

 

UAB „Žaidimų parduotuvė“
Įmonės kodas: 305669037

El.paštas: info@zaidimu-parduotuve.lt
Adresas: Erfurto g. 5-30, LT-04220 Vilnius, Lietuva

 

KAIP RENKAME JŪSŲ INFORMACIJĄ ?

 

Mes renkame duomenimis jums pateikus (sudarant pirkimo-pardavimo sutartis, pateikiant užklausas, registruojantis svetainėje ar prenumeruojant naujienlaiškius) bei gaunant iš trečiųjų asmenų, jums sutikus (pvz. registruojantis pasitelkiant jūsų asmeninę „Facebook“ paskyrą).

 

KOKIU TIKSLU RENKAME JŪSŲ DUOMENIS ?

 

Registruojantis ir teikiant užklausas mūsų svetainėje, jūsų pateikiama informacija (vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris), siekiant naudotis interneto svetaine, susisiekti su jumis, konsultuoti, pateikti atsakymus į užklausas.

Įsigyjant mūsų svetainėje prekes, jūsų pateikiama informacija (vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris, pristatymo adresas, prekių pristatymo būdas, mokėjimo būdas, mokėjimo informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu), pagrindinę informaciją apie prekes gaunančias trečiąsias šalis, IP adresą), siekiant įvykdyti sudaryta pirkimo-pardavimo sutartį bei buhalteriniais tikslais.

Naudojantis mūsų interneto svetaine, jums sutinkant, kaupiama jūsų elgesio istorija interneto svetainėje, statistikos tikslais.

Registruojantis ar įsigyjant prekes pateiktas vardas, pavardė ir el. pašto adresas, naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (pateikiant jums akcijas, pasiūlymus), esant jūsų sutikimui.

Siekiant užtikrinti paslaugų ir prekių kokybę, kaupiama susirašinėjimų su mumis istorija bei pirkimų ir veiksmų istorija.

 

TRETIESIEMS ASMENIMS PERDUODAMI DUOMENYS.

 

Jūsų duomenys perduodami tik kurjerių tarnyboms, siekiant įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį.

 

KOKIAS TEISES JŪS TURITE ?

 

Jūs turite šias teises:

  • Susipažinti su duomenimis. Šia teise galite pasinaudoti susisiekiant su mumis el. pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt arba telefonu +37061473015;

  • Reikalauti ištaisyti duomenis. Norint patikslinti ar pakeisti savo duomenimis, prašome susisiekti su mumis el. pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt arba telefonu +37061473015

  • Reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti. Pateikus prašymą el. pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt arba telefonu +37061473015, galite reikalauti, kad nebetvarkytume ir panaikintume jūsų duomenis;

  • Reikalauti, kad jūsų duomenų tvarkymas būtų apribotas. Pateikus prašymą el. pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt arba telefonu +37061473015, galite reikalauti, kad nebūtų atliekami jokie veiksmai, susiję su jūsų duomenų tvarkymu;

  • Reikalauti, kad jūsų duomenys būtų perkelti jūsų nurodytam asmeniui. Siekiant pasinaudoti šia teise, prašome pateikti prašymą el. pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt arba telefonu +37061473015;

  • Reikalauti, kad būtų atšauktas jūsų sutikimas tvarkyti jūsų duomenis, taip pat atsisakyti naujienlaiškių, atsisakyti savo sutikimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Siekiant pasinaudoti šia teise, prašome pateikti prašymą el. pašto adresu info@zaidimu-parduotuve.lt arba telefonu +37061473015.

 

SAUGOJIMO TERMINAS.

 

Jūsų duomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinio jūsų pasinaudojimo internetine svetaine arba iki jūsų sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimo.

 

SUSIEKTI SU MUMIS.

 

Dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, ar kitais klausimais ir prašymais prašome kreiptis:

El. pašto adresu - info@zaidimu-parduotuve.lt

Telefonu - +37061473015

 

JEI MANOME, KAD JŪSŲ TEISĖS PAŽEISTOS

 

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.